Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna” – inicjatywa sześciu samorządów na rzecz ponadlokalnej współpracy przy Morzu Bałtyckim

Na mocy porozumienia sześciu samorządów, tj. Ustki, Łeby oraz Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka, zostało utworzone Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna”. Jest to rezultat długofalowego zaangażowania tych jednostek w celu tworzenia forum reprezentującego ich interesy na szczeblu administracji rządowej. W szczególności koncentruje się ono na tworzeniu wzajemnych relacji i inicjatyw związanych z Morzem Bałtyckim.

W efekcie kilkumiesięcznej współpracy między samorządami, Słowińskim Parkiem Narodowym oraz projektem CWD (Centrum Wsparcia Doradczego – nowatorska inicjatywa doradcza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), doszło do powołania Stowarzyszenia. We wrześniu 2023 roku podpisano „Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna”. Stronami tego porozumienia są Województwo Pomorskie oraz Gmina Miejska Łeba, Gmina Główczyce, Gmina Smołdzino, Gmina Ustka, Miasto Ustka, Gmina Wicko. Na realizację projektów strategicznych określonych w Porozumieniu ZPT i finansowanych w ramach FEP 2021-2027 dla Strefy Przybrzeżnej przeznaczono kwotę 37,237 mln złotych, co pozwoli na realizację łącznie 21 projektów inwestycyjnych.

Głównym celem nowo utworzonego Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Strefa Przybrzeżna – część zachodnia” poprzez reprezentowanie go na arenie krajowej i samorządowej. Ponadto zakłada ono inicjowanie ponadlokalnej współpracy związaną przede wszystkim z Morzem Bałtyckim. Za ważny aspekt swojej działalności Stowarzyszenie uznaje również współpracę przy realizacji dużych inwestycji, zwłaszcza w sektorze energetycznym (np. morska energetyka wiatrowa).